Menu Title
x
Menu

Pracodawco, jakie kwalifikacje powinni rozwijać Twoi pracownicy?

 

Pracodawco, jakie kwalifikacje powinni rozwijać Twoi pracownicy?

 

Gama szkoleń jest nieograniczona, a kompetencje pracowników to Twój kapitał, który możesz zbudować również dzięki dopłatom KFS do szkoleń.

 

W 2016 r. właściciele firm będą mogli uzyskać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) 200 mln zł na szkolenia swoich pracowników bez względu na wiek. W 2015 roku było to możliwe, gdy przedsiębiorca zatrudniał osoby powyżej 45. roku życia. W taki sposób można sfinansować studia, warsztaty i wszelkiego typu szkolenia, które przyczyniają się do podniesienia kwalifikacji pracowników. Dofinansowanie jest możliwe nawet w wysokości 12 000 zł!

 

Czym jest KFS i jakie są jego cele?

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 2016 został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Jego głównym celem jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz poprawa sytuacji pracowników na rynku pracy poprzez aktualizację oraz podnoszenie ich kwalifikacji. KFS 2016 jako rozwiązanie systemowe stosowane na terenie całego kraju, poprzez przeznaczenie środków publicznych na edukację osób pracujących, przyczyni się do zwiększenia umiejętności osób pracujących i pomoże w zaktualizowaniu wiedzy niezbędnej w miejscu pracy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Niedopasowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy, dezaktualizacja wiedzy, umiejętności czy uprawnień oraz nieustanny rozwój nowych technologii stwarzają ryzyko bezrobocia strukturalnego. Krajowy Fundusz Szkoleniowy umożliwia przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności. Jego celem jest dostosowanie umiejętności osób pracujących do wymogów rynkowych. Zwiększenie inwestycji w kadry może poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

 

Kto może starać się o dofinansowanie?

 

 

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą podnieść kompetencje swoje i/lub pracowników. W rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001) pracodawcą jest każda osoba, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika – może to być zarówno osoba fizyczna i osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej (np. stowarzyszenie, fundacja). Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie pracownika na pełen lub część etatu; nie ma jednak znaczenia, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony. Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE stanowią pomoc de minimis.

O dofinansowanie starać się mogą pracodawcy i pracownicy z mikro, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych. Środki przyznawane są na kształcenie pracodawców oraz pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Z kształcenia wspieranego środkami KFS mogą korzystać pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę zarówno na pełen etat jak i na część etatu. Ponadto pracodawca również może skorzystać z dofinansowania kształcenia ustawicznego na takich samych zasadach jak pracownicy. W roku 2015 środki KFS były przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej, natomiast od 2016 roku KFS nie wprowadza już ograniczenia wieku – jest ogólnodostępny.
Z ze środków KFS nie mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Aby moc wnioskować o dotacje muszą zatrudnić co najmniej 1 osobę na umowę o pracę. Nie jest ważny wymiar etatu, nie musi zatem był pełny.

 

Jakie działania są finansowane ze środków Krajowego Funduszu Krajowego?

 

Środki KFS można przeznaczyć na:
- Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia zatrudnionych pracowników w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków z KFS;
- Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
- Egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
- Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia;
- Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

W roku 2016 pracodawca będzie mógł uzyskać środki na:

 

●  wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,
●  wsparcie kształcenia zawodowego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
●  wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

 

Urzędy pracy przyznają wsparcie ze środków KFS w pierwszej kolejności pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone w priorytetach (nie muszą być spełniane łącznie). W przypadku pozostawania wolnych środków w ramach limitu powiatowe urzędy pracy mogą przyznawać środki pracodawcom nie spełniającym tych wymagań.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia (…) priorytety wydatkowania rezerwy KFS ustala oraz decyduje o przeznaczeniu tych środków Rada Rynku Pracy. Środki rezerwy KFS w roku 2016, tj. 37 703 tys. zł Rada Rynku Pracy zdecydowała się przeznaczyć na działania związane z kształceniem ustawicznym pracowników zgodnie z następującymi priorytetami:

a) wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników;
b) wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz w branży usług opiekuńczych;
c) wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia;
d) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia;
e) zaspokajanie zapotrzebowania powiatów, które będą wnioskowały o dodatkowe kwoty KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego u pracodawców.

 

Zasady finansowania kształcenia ustawicznego i przeznaczenie środków KFS regulują:
- art. 69a i 69b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Ile wynosi dofinansowanie?

 

W 2016 roku na dokształcanie jednego pracownika można otrzymać kwotę ok. 12 000 zł. Mikroprzedsiębiorcy mogą otrzymać 100% dofinansowania, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa otrzymują 80% dofinansowania.
W ramach KFS pracodawca może otrzymać:
- Do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, jeśli zatrudnia 10 i więcej pracowników, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, pozostałe 20% pokrywa pracodawca.
- Do 100% kosztów kształcenia ustawicznego jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców – zatrudnia mniej niż 10 pracowników, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
100%

MIKROPRZEDSIĘBIORCY

11562zł
maksymalna kwota dofinansowania na osobę*

0zł
wkładu własnego

11562zł
maksymalna kwota przeznaczona na szkolenie na osobę

80%
POZOSTAŁE PODMIOTY

11562zł
maksymalna kwota dofinansowania na osobę*

2891zł
maksymalna kwota wkładu własnego na osobę

14453zł
maksymalna kwota przeznaczona na szkolenie na osobę

 

 

* Maksymalna kwota dofinansowania na osobę nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia. Informacja o wysokości przeciętnego wynagrodzenia podawana jest co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Jakie dokumenty musi złożyć pracodawca ubiegając się o środki KFS?

 

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy. Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis. Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku dokumenty pozwalające na ocenę spełnienia warunków dopuszczalności pomocy de minimis.
Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę firmy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej zawierający:

1. Podstawowe dane pracodawcy, m. in.: nazwę, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności, NIP, REGON, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej według PKD, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
2. Działania do finansowania z udziałem KFS, liczbę osób według grup wiekowych, których wydatek dotyczy oraz termin realizacji.
3. Całkowitą wysokość wydatków, która będzie poniesiona na działania związane z kształceniem ustawicznym, wnioskowana kwota z KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę.
4. Uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy.

 

Jaka jest procedura rozpatrywania wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego?

 

Powiatowy urząd pracy rozpatruje wnioski zgodnie z kolejnością ich wpływu:
1. W terminie do 30 dni informuje o decyzji.
2. Uzasadnia odmowę, gdy decyzja jest negatywna.
3. Zwraca do uzupełnienia wniosek nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny wyznaczając termin min. 7 dni.
4. Zwiera umowę w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Następnie pracodawca zawiera z pracownikiem umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca ma natomiast obowiązek zwrócić pobrane na ten cel środki KFS.

 

 

 

 

 

 

 

 

Please leave this field empty.

Aplikuj
praca w Polsce
Aplikuj
praca za granicą