Menu Title
x
Menu

ZGŁOSZENIE CZŁONKÓW RODZINY DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO – OBOWIĄZEK CZY DOBROWOLNOŚĆ?

 
rodzina

O obowiązku zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego stanowi art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.)

Ubezpieczonymi w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego są członkowie rodzin osób podlegających obowiązkowo bądź dobrowolnie ubezpieczeniu zdrowotnemu, które zamieszkują na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie posiadają tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, który wyłączałby podleganie temu ubezpieczeniu jako członek rodziny (art. 3 ust. 2 pkt. 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dalej u.ś.o.z.).

 

PRZYPOMINAMY, ŻE:

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, od początku 2013 każda osoba ubezpieczona musi w odpowiednim czasie zawiadomić swojego płatnika (pracodawcę) o posiadaniu członków rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Na złożenie takiej informacji ubezpieczony ma 7 dni od momentu zaistnienia okoliczności powodujących konieczność takiego zgłoszenia. (Art. 67 ust. 3 u.ś.o.z.).

 

KOGO NALEŻY ZGŁOSIĆ DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO?

Członkami rodziny są następujące osoby:
Dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
Małżonek (z wyłączeniem małżonka, z którym osoba ubezpieczona pozostaje w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu),
Wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (ojciec, mama, dziadek, babcia).

 

JAKIE INFORMACJE NIEZBĘDNE SĄ W CELU ZGŁOSZENIA CZŁONKA RODZINY DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO?

Aby pracodawca mógł poprawnie zgłosić członka rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego, należy przekazać mu podstawowe informacje dotyczące osoby zgłaszanej:
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
PESEL
Adres zamieszkania – czy zgodny z adresem zamieszkania pracownika
Określić ewentualny stopień niepełnosprawności członka rodziny
Określić, kim dla pracownika jest osoba zgłaszana do ubezpieczenia (patrz definicja członków rodziny w dalszej części tekstu).

 

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ WYREJESTROWANIA CZŁONKA RODZINY Z UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO:

Okolicznościami, które powodują konieczność wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego są okoliczności, w których następstwie dana osoba traci status członka rodziny.
Na przykład:
Uzyskanie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. zawarcie umowy o pracę lub umowy zlecenia, rozpoczęcie pozarolniczej działalności, zarejestrowanie się w urzędzie pracy jako bezrobotny),
Ukończenie 18 roku życia przez dziecko osoby ubezpieczonej, które nie kontynuuje nauki i nie posiada orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innego traktowanego na równi,
Ukończenie 26 roku życia przez dziecko osoby ubezpieczonej, które kształci się dalej, ale nie posiada orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innego traktowanego na równi,
Wygaśnięcie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby, które zgłosiła członka rodziny do tego ubezpieczenia.

 

WAŻNE:

1. Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłoszone mogą być wyłącznie takie osoby, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.
2. Członek rodziny powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego tylko przez jednego ubezpieczonego.
3. Od 1 stycznia 2013 r. dziadkowie mogą zgłaszać wnuki, tylko w przypadku, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek albo ubezpieczeniu dobrowolnemu. (Art. 67 ust. 3a u.ś.o.z.)
4. Jeśli zgłosiłeś członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, spoczywa na tobie obowiązek poinformowania pracodawcy o okolicznościach powodujących konieczność wyrejestrowania go z ubezpieczenia zdrowotnego. Taka informacja powinna zostać przekazana podmiotowi właściwemu do wyrejestrowania członka rodziny w terminie 7 dni od dnia zaistnienia ww. okoliczności (art. 76a ust. 2 u.ś.o.z.).

Please leave this field empty.

Aplikuj
praca w Polsce
Aplikuj
praca za granicą