Menu Title
x
Menu

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „Jesteśmy z Tobą w najważniejszych momentach Twojego życia.”


§1. Definicje 

 

Formularz rejestracyjny – dokument, według ustalonego wzoru, w którym Uczestnik Programu zgłasza chęć swojego uczestnictwa w Programie Lojalnościowym „Jesteśmy z Tobą w najważniejszych momentach Twojego życia” podaje swoje dane osobowe, aktualny adres korespondencyjny, załącza akt narodzin dziecka lub akt ślubu, wyraża zgodę na gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie jego danych osobowych, w celu uczestnictwa w Programie. 

Karta Podarunkowa Smyk – karta podarunkowa o wartości 100zł upoważniająca do zakupów w sieci sklepów Smyk na terenie całej Polski. 

Karta z życzeniami – karta okolicznościowa z życzeniami. 

Organizator Programu- firma AP Uniapol Development Sp. z o.o. ul. Garbary 35/5, 61-868 Poznań. 

Program – Program lojalnościowy „Jesteśmy z Tobą w najważniejszych momentach Twojego życia” polega na dobrowolnym informowaniu Organizatora Programu przez Uczestnika o zmianie stanu cywilnego oraz narodzinach dziecka. 

Uczestnik – pracownik firmy AP Uniapol Development Sp. z o.o. 

Regulamin – Regulamin Programu Lojalnościowego „Jesteśmy z Tobą w najważniejszych momentach Twojego życia”, w którym są określone zasady Programu, a także prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz jego Uczestników. 

Strona www organizatora – Oficjalna strona internetowa organizatora programu – www.uniapol.com

 

§ 2. Postanowienia ogólne:

 

 • Firma AP Uniapol Development Sp. z o.o. z siedzibą główną w Poznaniu przy ul. Garbary 35/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000243528, zwana dalej Organizatorem, wprowadza Program Lojalnościowy o nazwie „Jesteśmy z Tobą w najważniejszych momentach Twojego życia”, zwany dalej Programem, promujący informowanie Organizatora o zmianie stanu cywilnego oraz narodzinach dziecka Uczestnika programu.
 • Zasady uczestnictwa w Programie określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 • Adres do korespondencji z Organizatorem w sprawach związanych z programem, zwany dalej „adresem Organizatora” jest następujący: AP Uniapol Development Sp. z o.o., ul. Garbary 35/5, 61-868 Poznań.

 

§3. Warunki przystąpienia do Programu Lojalnościowego:

 

 • Program przeznaczony jest wyłącznie dla pracowników firmy AP Uniapol Development Sp. z o.o. , zwani dalej „Uczestnikami”.
 • W Programie nie mogą brać udziału osoby nie będące pracownikami Organizatora.
 • Udział w programie jest dobrowolny.
 • Podanie danych osobowych w zakresie określnym w regulaminie jest niezbędne do wzięcia udziału w programie.
 • Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania w oddziałach organizatora oraz na stronie internetowej www.uniapol.com
 • Za datę przystąpienia do programu przyjmuje się datę wypełnienia formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika.
 • Regulamin dostępny jest w biurach Organizatora, na stronie internetowej www.uniapol.com oraz na formularzu zgłoszeniowym, zwanym dalej formularzem, którego wypełnienie i podpisanie oznacza jednocześnie zapoznanie się z Regulaminem.

 

§4. Zasady przyznawania upominków za podaną okoliczność:

 

 • Uczestnik, który zamieści w formularzu zgłoszeniowym informację o zmianie stanu cywilnego oraz dostarczy akt ślubu, otrzyma od Organizatora kartę z życzeniami drogą pocztową. Uczestnik, który zamieści w formularzu zgłoszeniowym informację o narodzinach swojego dziecka oraz dostarczy akt narodzin dziecka, otrzyma od Organizatora kartę z życzeniami oraz kartę podarunkową Smyk o wartości 100zł drogą pocztową.
 • Uczestnik, który nie dostarczy Organizatorowi wymaganych dokumentów, nie może brać udziału w programie.
 • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy Uczestnik przekazuje w oddziałach organizatora lub poprzez aplikację na stronie internetowej organizatora.
 • Wypełniony formularz przez Uczestnika za pomocą aplikacji na stronie internetowej Organizatora oraz zaakceptowanie warunków regulaminu jest jednoznaczne z własnoręcznym podpisem Uczestnika.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie, nieczytelnie lub nieprawidłowo wypełniony przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy. Formularze wypełnione błędnie, nieczytelnie lub nieprawidłowo bądź takie, które nie wypłynęły do Organizatora, nie będą skutkowały przystąpieniem do programu.
 • Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich zmian, aktualizacji lub usunięcia poprzez pisemną prośbę skierowaną do Organizatora. Żądanie usunięcia danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z uczestnictwa w programie.
 • Uczestnik może przystąpić do programu w dowolnym momencie jego trwania.

 

§5. Dane osobowe:

 

 • Administratorem danych osobowych podanych w Programie jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) w celu uczestnictwa w Programie i wydania bonów pieniężnych w Programie.
 • Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, przechowanie, przetwarzanie i opracowanie. Przetwarzane będą dane osobowe obejmujące imię i nazwisko Uczestnika, imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy, CV osoby polecanej.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Programie.
 • Każdy Uczestnik Programu ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału w Programie. Wycofanie zgody wymaga formy pisemnej i przesłania na adres korespondencyjny Organizatora.

 

§6. Postanowienia końcowe:

 

 • Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. O wszelkich zmianach warunków i zasad Programu, Uczestnicy Programu zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie tego typu informacje będą podane do oficjalnej wiadomości na stronie internetowej Organizatora do wyglądu.
 • Organizator może czasowo zawiesić realizację programu lub w dowolnym czasie zdecydować o zakończeniu Programu, informując jego Uczestników poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora do wglądu.

Please leave this field empty.

Aplikuj
praca w Polsce
Aplikuj
praca za granicą