Menu Title
x
Menu

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „POLECAM & ZARABIAM”

 

§1. Definicje

 

Bonus pieniężny – Bonus pieniężny o wartości 200zł. 

Formularz rejestracyjny – dokument, według ustalonego wzoru (załącznik nr 1), w którym Uczestnik Programu zgłasza chęć swojego uczestnictwa w Programie Lojalnościowym „Polecam & zarabiam” podaje swoje dane osobowe oraz podaje dane osobowe osoby polecanej do celów udziału w Programie oraz wyraża zgodę na gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie jego danych osobowych, w celu uczestnictwa w Programie i wydania bonów pieniężnych. 

Organizator Programu- firma AP Uniapol Development Sp. z o.o. ul. Garbary 35/5, 61-868 Poznań. 

Osoba polecana – osoba, której Uczestnik programu polecił usługi Organizatora i bierze czynny udział w procesie rekrutacji. 

Program – Program lojalnościowy „ Polecam & zarabiam” polega na oferowaniu Uczestnikom Programu wymiany poleceń (tj. ilości nowych kandydatów, tzw. Osoby polecane) na bony pieniężne w oparciu o zasady opisane w niniejszym Regulaminie. 

Uczestnik – pracownik firmy AP Uniapol Development Sp. z o.o. 

Regulamin – Regulamin Programu Lojalnościowego „Polecam & zarabiam”, w którym są określone zasady Programu, a także prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz jego Uczestników. 

Strona www organizatora – Oficjalna strona internetowa organizatora programu – www.apuniapol.eu 

 

§ 2. Postanowienia ogólne:

 

 • Firma AP Uniapol Development Sp. z o.o. z siedzibą główną w Poznaniu przy ul. Garbary 35/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000243528, zwana dalej Organizatorem, wprowadza Program Lojalnościowy o nazwie „Polecam & zarabiam”, zwany dalej Programem, promujący polecanie osób przez pracowników w/w firmy zwanej dalej Uczestnikami.
 • Zasady uczestnictwa w Programie określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 • Adres do korespondencji z Organizatorem w sprawach związanych z programem, zwany dalej „adresem Organizatora” jest następujący: AP Uniapol Development Sp. z o.o., ul. Garbary 35/5, 61-868 Poznań.

§3. Warunki przystąpienia do Programu Lojalnościowego:

 

  • Program przeznaczony jest wyłącznie dla pracowników firmy AP Uniapol Development Sp. z o.o. , zwani dalej „Uczestnikami”.

W Programie nie mogą brać udziału osoby nie będące pracownikami organizatora.

 • Udział w programie jest dobrowolny.
 • Podanie danych osobowych w zakresie określnym w regulaminie jest niezbędne do wzięcia udziału w programie.
 • Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania w oddziałach organizatora oraz na stronie internetowejwww.apuniapol.eu
 • Za datę przystąpienia do programu przyjmuje się datę wypełnienia formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika.
 • Regulamin dostępny jest w biurach Organizatora, na stronie internetowej www.apuniapol.eu oraz na formularzu zgłoszeniowym, zwanym dalej formularzem (załącznik nr 1), którego wypełnienie i podpisanie oznacza jednocześnie zapoznanie się z Regulaminem.

 

§4. Zasady Poleceń kandydatów:

 

 • Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie w sposób czytelny formularza, podanie danych osobowych oraz przekazanie CV Osoby Poleconej.
 • Wypełniając formularz Uczestnik oraz Osoba Polecana wyrażają zgodę na zasady regulaminu i zobowiązuje się je przestrzegać. Uczestnik oraz Osoba Polecana wyraża także zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) oraz na komunikowanie się z Uczestnikiem oraz Osobą Polecaną drogą telefoniczną, mailową.
 • Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy zawiera następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko, podpis Uczestnika, dane Osoby Polecanej: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy, CV.
 • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy Uczestnik przekazuje w oddziałach organizatora lub poprzez aplikację na stronie internetowej organizatora.
 • Wypełniony formularz przez Uczestnika za pomocą aplikacji na stronie internetowej Organizatora oraz zaakceptowanie warunków regulaminu jest jednoznaczne z własnoręcznym podpisem Uczestnika.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie, nieczytelnie lub nieprawidłowo wypełniony przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy. Formularze wypełnione błędnie, nieczytelnie lub nieprawidłowo bądź takie, które nie wypłynęły do Organizatora, nie będą skutkowały przystąpieniem do programu.
 • Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich zmian, aktualizacji lub usunięcia poprzez pisemną prośbę skierowaną do Organizatora. Żądanie usunięcia danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z uczestnictwa w programie.
 • Uczestnik może przystąpić do programu w dowolnym momencie jego trwania.
 • Ilość Osób Polecanych przez Uczestnika jest nieograniczona.

 

§5. Zasady przyznawania bonusów za polecenia:

 

 • Osoba polecona przez Uczestnika, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji i zostanie zatrudniona przez Organizatora musi przepracować min. 3 miesiące. Po upływie 3 miesięcy Uczestnik otrzymuje od Organizatora bonus pieniężny o wartości 200zł.
 • Uczestnik otrzyma informację mailową od Organizatora o przyznaniu mu bonu pieniężnego za osobę poleconą.
 • Uczestnik programu otrzyma bonus pieniężny o wartości 200zł przelewem na wskazane konto.

 

§6. Dane osobowe:

 

 • Administratorem danych osobowych podanych w Programie jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) w celu uczestnictwa w Programie i wydania bonów pieniężnych w Programie.
 • Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, przechowanie, przetwarzanie i opracowanie. Przetwarzane będą dane osobowe obejmujące imię i nazwisko Uczestnika, imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy, CV osoby polecanej.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Programie.
 • Każdy Uczestnik Programu ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału w Programie. Wycofanie zgody wymaga formy pisemnej i przesłania na adres korespondencyjny Organizatora.

 

§7. Postanowienia końcowe:

 

 • Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. O wszelkich zmianach warunków i zasad Programu, Uczestnicy Programu zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie tego typu informacje będą podane do oficjalnej wiadomości na stronie internetowej Organizatora do wyglądu.
 • Organizator może czasowo zawiesić realizację programu lub w dowolnym czasie zdecydować o zakończeniu Programu, informując jego Uczestników poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora do wglądu.

Please leave this field empty.

Aplikuj
praca w Polsce
Aplikuj
praca za granicą